Statut

STATUT PRYWATNEJ PROFESJONALNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
IM. ALEKSANDRA DĘBSKIEGO W KRAKOWIE
(nowelizacja z dnia 27.08.2015 r.)
Na podstawie:

art. 60 ust. 1 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r.,Nr 256,
poz.2572, z poźn. zm./

rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r.,
w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych /Dz. U. z 2014 r. Poz. 1646/
Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r.(DZ.U. z 2004 r. Nr256 poz.2572 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 r. z późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych /Dz. U. z 2014 r. Poz. 1646/
4. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 roku r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. 2014 r. poz. 686)
5. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. roku w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).
7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.
I. NAZWA SZKOŁY
1. Pełna nazwa Szkoły brzmi: Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Dębskiego.
2. Siedziba Szkoły mieści się w Krakowie przy ulicy Św. Gertrudy 3.

II. INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE
1. Szkoła jest placówką prywatną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.
2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
3. Szkoła prowadzi naukę w dwóch cyklach:
– sześcioletnim cyklu nauczania,
– czteroletnim cyklu nauczania.
4. Szkoła ma charakter umuzykalniający i nie daje uprawnień zawodowych.
5. Celem Szkoły jest:
– nauka gry na instrumentach na najwyższym poziomie przy wykorzystaniu światowych zdobyczy w dziedzinie metodyki,
– kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu artystycznym,
– wszechstronny indywidualny rozwój każdego ucznia.
– wdrażanie uczniów do systematycznej i efektywnej pracy.
6. Szkoła ma za zadanie:
– prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach oraz teoretycznych lekcji zbiorowych objętych planem nauczania,
– umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności instrumentalno – teoretycznych w zakresie szkoły muzycznej I stopnia,
– umożliwienie uczniom i nauczycielom udziału w konkursach, konsultacjach, przesłuchaniach i festiwalach,
– przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia,- kształcenie uczniów w specjalnościach: fortepian, skrzypce, gitara, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, trąbka, śpiew,
– weryfikację zdolności i możliwości uczniów,
– promowanie najzdolniejszych, organizowanie koncertów z tym związanych,
– stworzenie atmosfery umożliwiającej rozwój duchowy i artystyczny młodego człowieka w dobie wszechogarniającej komputeryzacji życia,
– prowadzenie zajęć w taki sposób, aby gra na instrumentach dawała uczniom satysfakcję, a obcowanie z muzyką było źródłem przyjemności i realizacją wewnętrznych potrzeb.

III. ORGANY SZKOŁY
1. Założycielem i Dyrektorem Szkoły jest dr Łukasz Dębski.
2. Organami szkoły są: Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna.
Dyrektor:
– kieruje działalnością szkoły,
– sprawuje nadzór merytoryczny,
– dysponuje środkami finansowymi będącymi w posiadaniu szkoły,
– stwarza warunki rozwoju uczniów,
– zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę,
– nie dopuszcza do prowadzenia jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli.
Podejmuje decyzje o zatrudnieniach i zwolnieniach pracowników.
Dyrektor przygotowuje projekt statutu szkoły.

Rada Pedagogiczna składa się z Dyrektora oraz wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą wszelkie sprawy związane z organizacją pracy Szkoły.

Decyzje Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej są nieodwołalne.

IV. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
2. Terminy początku i końca zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz przerw semestralnych pokrywają się z organizacją roku szkolnego.
3. Podstawową formą pracy są zajęcia indywidualne, a dla przedmiotów teoretycznych zbiorowe.
4. Godzina zajęć dydaktycznych trwa 45 minut.
5. Czas trwania lekcji zbiorowej wynosi 45 minut.
6. Czas trwania lekcji indywidualnej z przedmiotu głównego oraz zespołu instrumentalnego wynosi 30 minut lub 45 minut w zależności od klasy zgodnie z ramowym planem nauczania
7. Lekcje indywidualne odbywają się 2 razy w tygodniu.
8. Zajęcia grupowe odbywają się 2-3 razy w tygodniu.
9. Dzień 19 czerwca zostaje ustalony Dniem Patrona Aleksandra Dębskiego.

V. ZASADY PRZYJMOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
1. Rekrutacja do Szkoły odbywa się od maja do września.
2. Przyjęcie do Szkoły odbywa się na podstawie wstępnego przesłuchania sprawdzającego predyspozycje, słuch muzyczny i poczucie rytmu kandydata oraz rozmowy wstępnej dotyczącej jego wyobrażeń i zainteresowań (Regulamin Rekrutacji).
3. Promocja do następnej klasy odbywa się na podstawie egzaminu promocyjnego, podczas którego uwzględniany jest zarówno poziom i umiejętności wykonawcze jak i praca podczas całego roku.
4. Istnieje możliwość (jeden raz w ciągu całego cyklu kształcenia) rozłożenia jednej klasy na dwa lata.
5. Jeżeli uczeń przedstawi świadectwo zaliczenia przedmiotu teoretycznego w poprzednich latach z innej placówki, może być zwolniony/a z uczęszczania na te zajęcia w Prywatnej Profesjonalnej Szkole Muzycznej I st. w Krakowie.
6. Uczeń po ukończeniu każdego roku nauki otrzymuje świadectwo z oceną roczną, a po ukończeniu klasy VI dziecięcej lub IV młodzieżowej dyplom ukończenia szkoły muzycznej I st. z oceną końcową.

VI. KLASYFIKACJA UCZNIÓW
1. Klasyfikacja odbywa się semestralnie.
2. Przedmioty teoretyczne oceniane są na podstawie ocen bieżących określających poziom wiadomości i umiejętności oraz pisemnych testów śródrocznych i rocznych egzaminów pisemnych i ustnych.
Klasyfikacja śródroczna z instrumentu głównego i instrumentów dodatkowych odbywa się w trybie przesłuchań ocenianych przez Komisję wg następującej skali ocen i punktów:
1 – niedostateczny (10 pkt.)
2 – dopuszczający (11-12 pkt.)
3 – dostateczny (13-15 pkt.)
4 – dobry (16-20 pkt.)
5 – bardzo dobry (21-24 pkt.)
6 – celujący (25 pkt.)

Klasyfikacja roczna (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych) z przedmiotów kończących cykl nauczania oraz z praktycznych przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych odbywa się w trybie przesłuchania promocyjnego ocenianego przez Komisję Egzaminacyjną wg następującej skali ocen i punktów:
1 – niedostateczny (10 pkt.)
2 – dopuszczający (11-12 pkt.)
3 – dostateczny (13-15 pkt.)
4 – dobry (16-20 pkt.)
5 – bardzo dobry (21-24 pkt.)
6 – celujący (25 pkt.)

Klasyfikacja uczniów klasy I dziecięcej odbywa się tylko w II semestrze roku szkolnego.

3. Świadectwo z wyróżnieniem przy uzyskaniu oceny co najmniej bardzo dobry z instrumentu oraz średniej ocen (4.75) z innych obowiązujących przedmiotów. Uczeń nie może mieć też w klasyfikacji oceny niższej niż dobry.
4. Ocenę celującą może uzyskać uczeń, który zdobył nagrodę na minimum regionalnym konkursie, otrzymał ocenę bardzo dobrą z egzaminu rocznego oraz uczestniczył w co najmniej dwóch koncertach szkolnych.
5. Ocena dopuszczająca z przedmiotu głównego oraz z kształcenia słuchu nie promuje do kolejnej klasy.
6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów z powodu nieobecności na zajęciach przekraczających (50%) połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.
7. Każdy przedmiot w cyklu kształcenia zakończony jest egzaminem dyplomowym.
8. Przesłuchanie śródroczne i końcowo roczne liczone jest jako jedna lekcja.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Szkoła bierze pełną odpowiedzialność za uczniów w trakcie trwania zajęć – przed rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu opiekę sprawują rodzice.

2. Obowiązkiem nauczyciela jest:
– dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
– bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów,
– wspieranie rozwoju artystycznego uczniów, rozbudzanie zainteresowań, wzmacnianie motywacji do czynnego kontaktu z muzyką,
– zapewnianie opieki w czasie zajęć, stworzenie odpowiedniej, serdecznej atmosfery,
– doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
– dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny.

3. Uczeń ma prawo do:
– zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,
– zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
– poszanowania jego godności własnej,
– nietykalności osobistej i dyskrecji w sprawach prywatnych,
– właściwego zorganizowania procesu kształcenia,
– życzliwego traktowania,
– zgłaszania uwag i pomysłów,
– korzystania z pomieszczeń szkolnych i instrumentów.

4. Uczeń ma obowiązek:
– systematycznego uczestnictwa w zajęciach indywidualnych i zbiorowych, przesłuchaniach i popisach uczniowskich,
– godnego reprezentowania szkoły,
– odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
– przestrzegania zasad kultury i współżycia,
– odpowiadania materialnie za wyrządzone szkody na terenie Szkoły,
– przedstawienia w terminie do 7 dni pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lekcyjnych w formie:
– zaświadczenia lekarskiego
– oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności.

W przypadku nie przestrzegania obowiązków uczeń może zostać skreślony z listy.

VIII. NAGRODY I KARY
Rodzaje nagród:
1. Wyróżnienie na koncertach szkolnych.
2. Nagrody książkowe i dyplomy.
3. Listy pochwalne do rodziców.
4. Świadectwo z wyróżnieniem.
5. Stypendia Dyrektora Prywatnej Profesjonalnej Szkoły Muzycznej I st. w Krakowie za średnią minimum 4.75.

Rodzaje kar:
1. Upomnienie nauczyciela.
2. Nagana Dyrektora Szkoły.
3. Pisemne powiadomienie Rodziców o zagrożeniu skreśleniem z listy uczniów.
4. Usunięcie ze Szkoły.
Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznaniu nagrody lub udzieleniu kary, od której uczeń lub rodzic może odwołać się do organu nadzorującego w stosunku do udzielającego kary w terminie 14 dni od dnia poinformowania o karze.

IX. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY
Szkoła uzyskuje środki na swoją działalność:
– z dotacji CEA,
– z wpłat rodziców zwanych czesnym – szkoła zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w trakcie trwania roku szkolnego w przypadkach administracyjnych zmian warunków finansowania szkolnictwa lub innych wyjątkowych sytuacji zagrażających ciągłości procesu dydaktycznego oraz istnieniu szkoły,
– z darowizn.
Wpłaty zwane czesnym powinny być uiszczane do dnia 10 każdego miesiąca.

X. DANE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW
Wszyscy pedagodzy zatrudnieni w Prywatnej Profesjonalnej Szkole Muzycznej I stopnia w Krakowie legitymują się dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub wyższych w Akademii Muzycznej. Wszyscy pracownicy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami o pieczęciach urzędowych.
– Świadectwo szkolne opatruje się pieczęcią urzędową.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy.

Nasze stałe

II Ogólnopolski Konkurs Obojowy

3-5 kwietnia 2020 Kraków

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej

Sala Kameralna

Najbliższe koncerty...

Czytaj więcej

Letni kurs w Rabce

7 - 13 lipca 2019

Letni Kurs w Rabce to spotkania młodych uzdolnionych uczniów z wybitnymi pedagogami i znakomita rozrywka na początek wakacji!

Czytaj więcej

Kontakt

Kraków 605 299 499/Katowice 575 916 500
J. Dietla 93 / 31-031 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem