Statut

STATUT PRYWATNEJ PROFESJONALNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
IM. ALEKSANDRA DĘBSKIEGO W KRAKOWIE
(nowelizacja z dnia 27.08.2015 r.)
Na podstawie:

art. 60 ust. 1 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r.,Nr 256,
poz.2572, z poźn. zm./

rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r.,
w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych /Dz. U. z 2014 r. Poz. 1646/
Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r.(DZ.U. z 2004 r. Nr256 poz.2572 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 r. z późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych /Dz. U. z 2014 r. Poz. 1646/
4. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 roku r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. 2014 r. poz. 686)
5. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. roku w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).
7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.
I. NAZWA SZKOŁY
1. Pełna nazwa Szkoły brzmi: Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Dębskiego.
2. Siedziba Szkoły mieści się w Krakowie przy ulicy Św. Gertrudy 3.

II. INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE
1. Szkoła jest placówką prywatną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.
2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
3. Szkoła prowadzi naukę w dwóch cyklach:
– sześcioletnim cyklu nauczania,
– czteroletnim cyklu nauczania.
4. Szkoła ma charakter umuzykalniający i nie daje uprawnień zawodowych.
5. Celem Szkoły jest:
– nauka gry na instrumentach na najwyższym poziomie przy wykorzystaniu światowych zdobyczy w dziedzinie metodyki,
– kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu artystycznym,
– wszechstronny indywidualny rozwój każdego ucznia.
– wdrażanie uczniów do systematycznej i efektywnej pracy.
6. Szkoła ma za zadanie:
– prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach oraz teoretycznych lekcji zbiorowych objętych planem nauczania,
– umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności instrumentalno – teoretycznych w zakresie szkoły muzycznej I stopnia,
– umożliwienie uczniom i nauczycielom udziału w konkursach, konsultacjach, przesłuchaniach i festiwalach,
– przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia,- kształcenie uczniów w specjalnościach: fortepian, skrzypce, gitara, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, trąbka, śpiew,
– weryfikację zdolności i możliwości uczniów,
– promowanie najzdolniejszych, organizowanie koncertów z tym związanych,
– stworzenie atmosfery umożliwiającej rozwój duchowy i artystyczny młodego człowieka w dobie wszechogarniającej komputeryzacji życia,
– prowadzenie zajęć w taki sposób, aby gra na instrumentach dawała uczniom satysfakcję, a obcowanie z muzyką było źródłem przyjemności i realizacją wewnętrznych potrzeb.

III. ORGANY SZKOŁY
1. Założycielem i Dyrektorem Szkoły jest dr Łukasz Dębski.
2. Organami szkoły są: Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna.
Dyrektor:
– kieruje działalnością szkoły,
– sprawuje nadzór merytoryczny,
– dysponuje środkami finansowymi będącymi w posiadaniu szkoły,
– stwarza warunki rozwoju uczniów,
– zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę,
– nie dopuszcza do prowadzenia jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli.
Podejmuje decyzje o zatrudnieniach i zwolnieniach pracowników.
Dyrektor przygotowuje projekt statutu szkoły.

Rada Pedagogiczna składa się z Dyrektora oraz wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą wszelkie sprawy związane z organizacją pracy Szkoły.

Decyzje Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej są nieodwołalne.

IV. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
2. Terminy początku i końca zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz przerw semestralnych pokrywają się z organizacją roku szkolnego.
3. Podstawową formą pracy są zajęcia indywidualne, a dla przedmiotów teoretycznych zbiorowe.
4. Godzina zajęć dydaktycznych trwa 45 minut.
5. Czas trwania lekcji zbiorowej wynosi 45 minut.
6. Czas trwania lekcji indywidualnej z przedmiotu głównego oraz zespołu instrumentalnego wynosi 30 minut lub 45 minut w zależności od klasy zgodnie z ramowym planem nauczania
7. Lekcje indywidualne odbywają się 2 razy w tygodniu.
8. Zajęcia grupowe odbywają się 2-3 razy w tygodniu.
9. Dzień 19 czerwca zostaje ustalony Dniem Patrona Aleksandra Dębskiego.

V. ZASADY PRZYJMOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
1. Rekrutacja do Szkoły odbywa się od maja do września.
2. Przyjęcie do Szkoły odbywa się na podstawie wstępnego przesłuchania sprawdzającego predyspozycje, słuch muzyczny i poczucie rytmu kandydata oraz rozmowy wstępnej dotyczącej jego wyobrażeń i zainteresowań (Regulamin Rekrutacji).
3. Promocja do następnej klasy odbywa się na podstawie egzaminu promocyjnego, podczas którego uwzględniany jest zarówno poziom i umiejętności wykonawcze jak i praca podczas całego roku.
4. Istnieje możliwość (jeden raz w ciągu całego cyklu kształcenia) rozłożenia jednej klasy na dwa lata.
5. Jeżeli uczeń przedstawi świadectwo zaliczenia przedmiotu teoretycznego w poprzednich latach z innej placówki, może być zwolniony/a z uczęszczania na te zajęcia w Prywatnej Profesjonalnej Szkole Muzycznej I st. w Krakowie.
6. Uczeń po ukończeniu każdego roku nauki otrzymuje świadectwo z oceną roczną, a po ukończeniu klasy VI dziecięcej lub IV młodzieżowej dyplom ukończenia szkoły muzycznej I st. z oceną końcową.

VI. KLASYFIKACJA UCZNIÓW
1. Klasyfikacja odbywa się semestralnie.
2. Przedmioty teoretyczne oceniane są na podstawie ocen bieżących określających poziom wiadomości i umiejętności oraz pisemnych testów śródrocznych i rocznych egzaminów pisemnych i ustnych.
Klasyfikacja śródroczna z instrumentu głównego i instrumentów dodatkowych odbywa się w trybie przesłuchań ocenianych przez Komisję wg następującej skali ocen i punktów:
1 – niedostateczny (10 pkt.)
2 – dopuszczający (11-12 pkt.)
3 – dostateczny (13-15 pkt.)
4 – dobry (16-20 pkt.)
5 – bardzo dobry (21-24 pkt.)
6 – celujący (25 pkt.)

Klasyfikacja roczna (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych) z przedmiotów kończących cykl nauczania oraz z praktycznych przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych odbywa się w trybie przesłuchania promocyjnego ocenianego przez Komisję Egzaminacyjną wg następującej skali ocen i punktów:
1 – niedostateczny (10 pkt.)
2 – dopuszczający (11-12 pkt.)
3 – dostateczny (13-15 pkt.)
4 – dobry (16-20 pkt.)
5 – bardzo dobry (21-24 pkt.)
6 – celujący (25 pkt.)

Klasyfikacja uczniów klasy I dziecięcej odbywa się tylko w II semestrze roku szkolnego.

3. Świadectwo z wyróżnieniem przy uzyskaniu oceny co najmniej bardzo dobry z instrumentu oraz średniej ocen (4.75) z innych obowiązujących przedmiotów. Uczeń nie może mieć też w klasyfikacji oceny niższej niż dobry.
4. Ocenę celującą może uzyskać uczeń, który zdobył nagrodę na minimum regionalnym konkursie, otrzymał ocenę bardzo dobrą z egzaminu rocznego oraz uczestniczył w co najmniej dwóch koncertach szkolnych.
5. Ocena dopuszczająca z przedmiotu głównego oraz z kształcenia słuchu nie promuje do kolejnej klasy.
6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów z powodu nieobecności na zajęciach przekraczających (50%) połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.
7. Każdy przedmiot w cyklu kształcenia zakończony jest egzaminem dyplomowym.
8. Przesłuchanie śródroczne i końcowo roczne liczone jest jako jedna lekcja.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Szkoła bierze pełną odpowiedzialność za uczniów w trakcie trwania zajęć – przed rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu opiekę sprawują rodzice.

2. Obowiązkiem nauczyciela jest:
– dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
– bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów,
– wspieranie rozwoju artystycznego uczniów, rozbudzanie zainteresowań, wzmacnianie motywacji do czynnego kontaktu z muzyką,
– zapewnianie opieki w czasie zajęć, stworzenie odpowiedniej, serdecznej atmosfery,
– doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
– dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny.

3. Uczeń ma prawo do:
– zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,
– zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
– poszanowania jego godności własnej,
– nietykalności osobistej i dyskrecji w sprawach prywatnych,
– właściwego zorganizowania procesu kształcenia,
– życzliwego traktowania,
– zgłaszania uwag i pomysłów,
– korzystania z pomieszczeń szkolnych i instrumentów.

4. Uczeń ma obowiązek:
– systematycznego uczestnictwa w zajęciach indywidualnych i zbiorowych, przesłuchaniach i popisach uczniowskich,
– godnego reprezentowania szkoły,
– odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
– przestrzegania zasad kultury i współżycia,
– odpowiadania materialnie za wyrządzone szkody na terenie Szkoły,
– przedstawienia w terminie do 7 dni pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lekcyjnych w formie:
– zaświadczenia lekarskiego
– oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności.

W przypadku nie przestrzegania obowiązków uczeń może zostać skreślony z listy.

VIII. NAGRODY I KARY
Rodzaje nagród:
1. Wyróżnienie na koncertach szkolnych.
2. Nagrody książkowe i dyplomy.
3. Listy pochwalne do rodziców.
4. Świadectwo z wyróżnieniem.
5. Stypendia Dyrektora Prywatnej Profesjonalnej Szkoły Muzycznej I st. w Krakowie za średnią minimum 4.75.

Rodzaje kar:
1. Upomnienie nauczyciela.
2. Nagana Dyrektora Szkoły.
3. Pisemne powiadomienie Rodziców o zagrożeniu skreśleniem z listy uczniów.
4. Usunięcie ze Szkoły.
Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznaniu nagrody lub udzieleniu kary, od której uczeń lub rodzic może odwołać się do organu nadzorującego w stosunku do udzielającego kary w terminie 14 dni od dnia poinformowania o karze.

IX. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY
Szkoła uzyskuje środki na swoją działalność:
– z dotacji CEA,
– z wpłat rodziców zwanych czesnym – szkoła zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w trakcie trwania roku szkolnego w przypadkach administracyjnych zmian warunków finansowania szkolnictwa lub innych wyjątkowych sytuacji zagrażających ciągłości procesu dydaktycznego oraz istnieniu szkoły,
– z darowizn.
Wpłaty zwane czesnym powinny być uiszczane do dnia 10 każdego miesiąca.

X. DANE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW
Wszyscy pedagodzy zatrudnieni w Prywatnej Profesjonalnej Szkole Muzycznej I stopnia w Krakowie legitymują się dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub wyższych w Akademii Muzycznej. Wszyscy pracownicy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami o pieczęciach urzędowych.
– Świadectwo szkolne opatruje się pieczęcią urzędową.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy.

Nasze stałe

Bukolikowe Bajania 4

20 maja 2018

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej

XI Ogólnopolski Konkurs Młodego Awangardzisty

14 kwietnia 2018 r.

Konkurs ma na celu propagowanie twórczości kompozytorów polskich oraz poznanie szeroko rozumianych współczesnych środków wykonawczych

Czytaj więcej

Letni kurs w Rabce

7 - 13 lipca 2019

Letni Kurs w Rabce to spotkania młodych uzdolnionych uczniów z wybitnymi pedagogami i znakomita rozrywka na początek wakacji!

Czytaj więcej

Kontakt

Kraków 605 299 499/Katowice 575 916 500
J. Dietla 93 / 31-031 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem