III Małopolski Konkurs

12.00 Eryk Jaworski PPSM Ist. Kraków
Marta Macyk PPSM I st. Kraków
Jakub Michalak PPSM I st. Kraków
12.20 Bartłomiej Hebda SM I st. Wieliczka
12.30 Agata Nędza PSM I i II st Nowy Targ
12.40 Piekarczyk Julia i Emilia PSM I i II st. Nowy Targ
12.50 Sylwia Sroka PSM I st Myślenice
13.00 Aleksandra Walawska PSM I st. Bochnia
13.10 Miłosz Oliwier Adamczyk OSM I st. Warszawa
18 kwietnia 2009 r. ROZPOCZĘCIE KONKURSU godz. 13.30

13.30 Eryk Jaworski PPSM Ist. Kraków
Agata Nędza PSM I i II st Nowy Targ
Marta Macyk PPSM I st. Kraków
Aleksandra Walawska PSM I st. Bochnia

14.00 Sylwia Sroka PSM I st Myślenice
Jakub Michalak PPSM I st. Kraków
Miłosz Oliwier Adamczyk OSM I st. Warszawa
Bartłomiej Hebda SM I st. Wieliczka
Piekarczyk Julia i Emilia PSM I i II st. Nowy Targ

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OK GODZ. 16.30

III Małopolski Konkurs „Młodego Awangardzisty”
REGULAMIN

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

 • Konkurs ma na celu propagowanie twórczości kompozytorów polskich oraz poznanie szeroko rozumianych współczesnych środków wykonawczych.
 • Organizatorem konkursu jest Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie pod honorowym patronatem Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Krakowskiego Pani Lidii Skrzyniarz.
 • Przesłuchania konkursowe odbędą się w sali Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie, ul. Basztowa 9, w dniu 18. kwietnia 2009 roku.
 • Jury zostanie powołane przez Dyrektora Prywatnej Profesjonalnej Szkoły Muzycznej I st.

UCZESTNICY KONKURSU:

 • Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół muzycznych I stopnia lub chętni mieszczący się w granicy wieku takiej szkoły.
 • Uczestnicy Konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach:
 • Kategoria I – solista (może być z akompaniatorem)
 • Kategoria II – zespoły
 • Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczestników.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

 • Rekrutacja odbędzie się na podstawie nadesłanych Kart Zgłoszeń, które należy przesłać do dnia 27 marca 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I st. ul. Św. Gertrudy 3 31 – 046 Kraków.
 • Ilość uczestników w Konkursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • O zakwalifikowaniu do Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani (telefonicznie lub listownie) w ciągu tygodnia od daty zamknięcia listy.
 • Uczestnicy wnoszą opłatę wpisową 50 PLN za każdego uczestnika jednorazowo. Pieniądze należy wpłacać na konto:
  Bank Millennium 31 1160 2202 0000 0000 8001 5352 z dopiskiem „Młody Awangardzista” lub osobiście w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 16 – 19.
  Potwierdzenie wpłaty na konto Szkoły należy załączyć w formie kserokopii do Karty Zgłoszenia.
 • W razie rezygnacji z udziału w Konkursie opłata nie będzie zwracana.
 • Dodatkowych informacji udzielają: dyr. Łukasz Dębski tel. 605 299 499 lub Brygida Klimas tel. 608 787 015

PRZEBIEG KONKURSU:

 • Konkurs obejmuje dwukrotne wykonanie tego samego utworu: w postaci oryginalnej oraz w awangardowej aranżacji.
 • Prezentowany utwór należy wybrać spośród dostępnej literatury kompozytorów polskich.
 • Aranżacja dopuszcza wykorzystanie wszelkich współczesnych środków oraz technik kompozytorskich i wykonawczych, możliwych sposobów preparowania instrumentów itp.
 • Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.
 • Prezentacja może się odbywać z materiałów nutowych.
 • Organizatorzy Konkursu mogą zażyczyć sobie kserokopii aranżacji, do wglądu Jury.
 • Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności.

NAGRODY

 • W każdej kategorii będą przyznane trzy nagrody. Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień.
 • Jury zastrzega sobie możliwość przyznania Nagrody Specjalnej za najciekawszą aranżację.
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie.
 • Przewidziane są dyplomy dla nauczycieli, których uczniowie zostaną laureatami Konkursu.
 • Laureaci Konkursu zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów, który odbędzie się w dniu 18. kwietnia 2009 roku w godzinach popołudniowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 883, ze zm.).
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy szkoły, którą te osoby reprezentują) osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w Konkursie.
 • Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem w nim danych jest całkowicie dobrowolne.
 • W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia, w których podano niekompletne lub nieprawdziwe dane.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego.
 • Uczestnicy pokrywają koszty podróży i pobytu w Krakowie.
 • Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Kontakt

605 299 499
J. Dietla 93 / 31-031 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem

Napisz do nas E-mail!
Obserwuj nas!