Statut

STATUT

PRYWATNEJ PROFESJONALNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. ALEKSANDRA DĘBSKIEGO W KRAKOWIE.
ROZDZIAŁ 1.
NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE
§ 1.
1.  Pełna nazwa szkoły brzmi: Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Dębskiego.
2. Siedziba szkoły mieści się w Krakowie przy ulicy J. Dietla 93/L-10 (oficyna).
3. Szkoła jest placówką prywatną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.
4. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna – dr Łukasz Dębski
5. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
6. Szkoła prowadzi naukę w dwóch cyklach:
– sześcioletnim cyklu nauczania
– czteroletnim cyklu nauczania
7. Nauka w szkole trwa:
1) w cyklu 6-letnim – 6 lat ( przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat);
2) w cyklu 4 – letnim – 4 lata (przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą        8 lat oraz nie więcej niż 16 lat).
8. Szkoła muzyczna I stopnia umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych uczniów poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie edukacji muzycznej. Ukończenie szkoły muzycznej I stopnia daje podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 2.
1. Celem szkoły jest:
– rozbudzanie i rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych, umuzykalnienie i przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki, przygotowanie do występów scenicznych;
– przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia zawodowego w szkołach muzycznych wyższego stopnia;
– przygotowanie uczniów do działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym;
– wychowanie ucznia, którego cechuje:
kultura osobista- zachowanie się z godnością i szacunkiem dla drugiego człowieka (wyrażona przez postawę, słowa, strój, dbałość o estetykę pomieszczeń, itp.),
pozytywne nastawienie wobec innych, życzliwość,
odpowiedzialność za drugiego człowieka,
wrażliwość na krzywdę innych ludzi,
dążenie do budowania więzi między pokoleniami (uczeń- nauczyciel, dzieci- rodzice, rodzice- nauczyciele),
tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach,
miłość i szacunek do Ojczyzny,
szacunek dla nauki i pracy, uczciwość, rzetelność, bezinteresowność,
zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek dla prawdy, odporność na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych oraz środków masowego przekazu (umiejętność właściwego ich wykorzystania i wartościowania).

2. Szkoła realizuje cele, o których mowa w ust. 1 poprzez:
– prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych zgodnie ze szkolnym zestawem programów nauczania;
– organizowanie koncertów prezentujących osiągnięcia uczniów;
– udział w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, przesłuchaniach CEA;
– aktywne współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej;
– organizację imprez kulturalnych.

3. Szkoła realizuje cele wychowawczo- opiekuńcze poprzez:
– współdziałanie z rodzicami w wychowaniu uczniów, budowanie pozytywnych relacji na linii nauczyciel- uczeń- rodzic;
– stwarzanie atmosfery sprzyjającej dobremu porozumieniu;
– kształtowanie postaw moralnych i społecznych;
– wspieranie uczniów w rozwijaniu zdolności do przeciwstawiania się zagrożeniom współczesnego świata;
– pracowanie nad kulturą słowa, kulturą osobistą i kultura relacji międzyludzkich;
– rozbudzanie w uczniu zainteresowania kulturą i zamiłowania do muzyki.

4. Szkoła zapewnia właściwą opiekę poprzez:
– czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć przez nauczycieli prowadzących;
– zapoznawania uczniów z zasadami bezpieczeństwa i zachowania się na lekcjach;
– sprawowanie opieki podczas zajęć i imprez pozaszkolnych przez osoby odpowiednio przeszkolone (sprawowanie opieki i odpowiedzialność za bezpieczeństwo w drodze do Szkoły i w drodze powrotnej zapewniają rodzice).

5. Bezpieczeństwo uczniów:
– nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych sprawują opiekę nauczyciele prowadzący te zajęcia.
– opiekę nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej terenem sprawują nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły;
– za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia do siedziby Szkoły oraz w drodze do domu po zakończonych zajęciach odpowiadają rodzice;
– obowiązkiem rodzica/ opiekuna jest odebrać dziecko ze Szkoły po zajęciach.
Dziecko oczekuje na odebranie przez rodzica/ opiekuna w poczekalni przy sekretariacie. W sytuacji szczególnej rodzic zgłasza telefonicznie do pracownika sekretariatu lub Dyrekcji Szkoły konieczność opieki nad oczekującym w Szkole dzieckiem.
W czasie przerw między zajęciami grupowymi tej samej klasy opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący w/w zajęcia;
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu, do Szkoły oraz dziecko oczekujące na rodzica poza siedzibą Szkoły;
Uczeń może być zwolniony z lekcji przed czasem zakończenia, po wcześniejszym ustnym lub pisemnym zgłoszeniu tego faktu przez rodzica. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub Dyrektor Szkoły informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka;
W Szkole nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków, za wyjątkiem czynności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

6. Szkoła udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej, która polega na:
– rozpoznawaniu, zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
– wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów;
– dostosowaniu przez każdego nauczyciela wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb, rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowaniu skutecznej metodyki nauczania, indywidualizacji pracy na zajęciach, dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

7. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny.
– celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym;
– podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego obejmują: powszechną znajomość założeń programu przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników Szkoły, respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji Organów Szkoły, współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym Szkoły, współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, ewaluację.

ROZDZIAŁ 3.
ORGANY SZKOŁY
§ 3.
Organami Szkoły są:
Dyrektor.
Rada Pedagogiczna.

§ 4.
1. Dyrektor.
1) założycielem i Dyrektorem szkoły jest dr Łukasz Dębski;
2) Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Szkoły oraz sprawuje nadzór nad działalnością Szkoły, kieruje całokształtem pracy dydaktyczno- wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno- gospodarczej Szkoły, a w szczególności:
– kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ja na zewnątrz;
– sprawuje nadzór pedagogiczny Szkoły;
– decyduje w sprawach kadrowych;
– sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży uczącej się w Szkole;
– zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej (w wyjątkowych sytuacjach, np. zagrożenia epidemicznego może zwołać zebranie Rady Pedagogicznej w systemie online);
– realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
– współpracuje z Radą Pedagogiczną i instytucjami środowiska lokalnego;
– jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Szkoły;
– dysponuje środkami finansowymi Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
– może powoływać kierowników sekcji;
– opracowuje dokumenty programowo- organizacyjne Szkoły (roczny plan pracy Szkoły, arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć);
– doskonali umiejętności wychowawcze nauczycieli poprzez rady szkoleniowe;
– jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w PPSM I st. im. A. Dębskiego
w Krakowie
3) Wicedyrektor odpowiada przed Dyrektorem za wykonanie zadań powierzonych w ramach jego kompetencji, zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności.

2. Rada Pedagogiczna.
1) Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele uczący w Szkole;
2) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły;
3) zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są zwoływane przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego,
w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji, pod koniec zajęć szkolnych
w związku z promowaniem uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb;
4) przewodniczący RP przygotowuje i prowadzi zebrania RP oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania;
5) do kompetencji stanowiących RP należy: zatwierdzanie planu pracy szkoły, podejmowanie uchwał
w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, podejmowanie uchwał
w sprawie skreślania z listy uczniów, ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły;
6) do kompetencji opiniodawczych RP należy: opiniowanie organizacji planu pracy Szkoły (w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych),opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród, opiniowanie arkusza organizacyjnego Szkoły, zatwierdzenie wniosku do CEA o przyznanie uczniowi stypendium MKDNiS, zezwalanie na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 lat, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianych dla danej klasy, opinia w sprawie zezwolenia na indywidualny tok nauki, opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego, opiniowanie zmian w Statucie Szkoły;
7) uchwały RP są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;
8) zebrania RP są protokołowane; protokół podpisany jest przez protokolanta i jedną zaufaną osobę, wybraną przez RP, a następnie zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły.

ROZDZIAŁ 4.
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 5.
Zasady współdziałania organów Szkoły:
1. Organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
2. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
3. Rodzice są informowani o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych w danej klasie Szkoły.

§ 6.
Sposoby rozwiązywania sporów.
1. W razie zaistnienia sporów między organami Szkoły zasadnym jest dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie szkoły według ustalonej między sobą formy.
2. Jeżeli stroną sporu jest Dyrektor, osobą powołaną do rozstrzygnięcia tego sporu jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 7.
Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny Szkoły, opracowany przez Dyrektora na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy Szkoły uchwalonego przez Radę Pedagogiczną.
1. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin edukacyjnych.
2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych. Długość przerw Dyrektor ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Jednostka lekcyjna trwa 45 min.
Czas trwania lekcji indywidualnych z przedmiotu głównego wynosi tygodniowo:
W klasach I-III cyklu 6-letniego 2×30 min. (1 1/3 jednostki lekcyjnej)
W klasach IV – VI cyklu 6-letniego 2×45 mon.;
W klasie I cyklu 4-letniego 2×30 min.;
W klasach II-IV cyklu 4-letniego 2×45 min.
W uzasadnionych przypadkach podział tygodniowego czasu trwania indywidualnych zajęć dydaktycznych może być inny od czasu określonego w pkt 3.
Decyzję o ustaleniu innego podziału czasu trwania lekcji dla danego Ucznia i Nauczyciela podejmuje Dyrektor Szkoły.
Dyrektor Szkoły w oparciu o obowiązujący Ramowy Plan Nauczania ustala obowiązkowe zajęcia edukacyjne, ich liczbę godzin tygodniowo w cyklu kształcenia oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne. Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizowane są zgodnie z potrzebami uczniów oraz możliwościami organizacyjnymi Szkoły.
Zajęcia dodatkowe realizowane są w formie zespołu lub zajęć indywidualnych prowadzonych przez nauczyciela zatrudnionego w szkole lub innego zatrudnionego na czas realizacji zajęć.
W zakresie lekcji indywidualnych, zespołów oraz zajęć dodatkowych harmonogram zajęć ustalają nauczyciele prowadzący określone lekcje.
Po uzyskaniu zgody Dyrektora nauczyciele i uczniowie mogą korzystać, poza zajęciami dydaktycznymi, z pomieszczeń szkolnych.
Szkoła działa w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, uchwalany przez Radę Pedagogiczną.
W szkole zajęcia edukacyjne prowadzone są od poniedziałku do piątku.
Szkoła może wypożyczać uczniom instrumenty do domu w miarę ich posiadania. Sposób wypożyczania instrumentów określony jest w ” Regulaminie wypożyczania instrumentów”.
Szkoła realizuje wyłącznie kształcenie artystyczne w cyklu czteroletnim lub sześcioletnim w zależności od wieku ucznia; przeprowadzany w ostatnim roku nauki egzamin końcowy daje podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego.

§8.
Chór lub zespół instrumentalny.
1. Zajęcia chóru lub zespołu instrumentalnego obowiązują uczniów klas IV, V, VI cyklu 6-letniego oraz uczniów klas II, III, IV cyklu 4 –letniego.
2. Przydzielenia uczniów dokonuje dyrektor Szkoły na podstawie konsultacji z nauczycielami prowadzącymi.

ROZDZIAŁ 5.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 9.
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, w swoich działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
Nauczyciel zobowiązany jest:
– Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
– Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
– Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
– Doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami Szkoły;
– Kształcić i wychowywać młodzież w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
– Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów
Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania postanowień Statutu Szkoły.

§ 10.
1.W Szkole istnieją:
– Sekcja fortepianu
– Klasa skrzypiec
– Klasa gitary
– Klasa fletu
– Klasa klarnetu
– Klasa saksofonu
– Klasa teorii
2.Sekcją kieruje kierownik sekcji.
3. Kierownik sekcji ma za zadanie m.in.:
1) organizowanie pracy sekcji;
2) podejmowanie działań dotyczących podnoszenia poziomu nauczania
3) gromadzenie danych dotyczących wyników, analizowanie i wyciąganie wniosków do dalszej pracy;
4) planowanie wewnętrznych i zewnętrznych form doskonalenia nauczycieli;
5) ewaluację szkolnych programów nauczania.

§ 11.
1. W celu sprawnego funkcjonowania Szkoła zatrudnia pracowników administracji i obsługi.
Pracownicy administracji i obsługi współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym m.in. poprzez:
– Troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w Szkole;
– Współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej;
– Usuwanie lub zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ  na bezpieczeństwo dzieci.
2. Do obowiązków pracowników Szkoły należy:
– dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia Szkoły;
– przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych;
– odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy;
– przestrzeganie dyscypliny pracy;
– dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.
3. Pracownicy zobowiązani są do wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających z organizacji Szkoły.
4. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa Dyrektor.

§ 12.
Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli określają odrębne przepisy prawa.

ROZDZIAŁ 6.
REKRUTACJA
§ 13.
1. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna Szkoły powołana przez Dyrektora i działająca w oparciu o Regulamin Rekrutacji.
2. Regulamin powinien określać: tryb i termin składania wniosków o przyjęcie do Szkoły, tryb pracy Komisji i jej zadania. Przyjęcie do klas pierwszych odbywa się na podstawie badania przydatności kandydatów.
1) do klasy pierwszej cyklu 6-letniego przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat
2) do klasy pierwszej cyklu 4-letniego przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
3. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku przyjęcia ucznia z innej publicznej szkoły artystycznej albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
4. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, na etapie umożliwiającym przyjęcie ucznia do klasy do której kandyduje.
5. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez Szkołę możliwości przyjęcia kandydata.
6. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza Dyrektor wyznacza termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w terminie przeprowadzania badania przydatności do Szkoły.
7. W przypadku przyjęcia ucznia z innej publicznej szkoły artystycznej lub przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego Dyrektor wyznacza termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku przez kandydata.
8. Dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną przeprowadzającą egzamin kwalifikacyjny.
– w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą nauczyciele Szkoły;
– przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej wyznacza Dyrektor;
– termin egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza Dyrektor
– Dyrektor powiadamia kandydata o terminie, warunkach i trybie przeprowadzenia oraz zakresie tematycznym egzaminu kwalifikacyjnego.
9. Do szczegółowych zadań komisji kwalifikacyjnej należy:
– sporządzenie protokołu przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu wiedzy i umiejętności kandydata;
– przekazanie protokołu Dyrektorowi Szkoły.
10. Dyrektor na podstawie oceny predyspozycji i poziomu wiedzy i umiejętności kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu do danej klasy.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach o przyjęcie do szkoły może ubiegać się kandydat przekraczający limity wiekowe określone w § 13.1. pkt 2 po uzyskaniu zgody MKiDNiS  na wniosek Dyrektora Szkoły.

§ 14.
1.Rodzicom uczniów przysługuje prawo do:
Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie;
Rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
Uzyskiwania informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia swojego dziecka;
Wyrażania i przekazywania Dyrektorowi opinii na temat pracy Szkoły.

2.Współpraca z rodzicami odbywa się poprzez spotkania grupowe i rozmowy indywidualne w formie:
1) wywiadówki śródrocznej i końcowo rocznej organizowanej przez Dyrektora Szkoły
2) spotkań z nauczycielami przedmiotu głównego i  przedmiotów teoretycznych
3) audycji klasowych i koncertów w wykonaniu uczniów
4) korespondencję za pośrednictwem sekretariatu w formie papierowej lub elektronicznej
5) bezpośredni kontakt telefoniczny.
3. W szkole ustala się terminy spotkań z rodzicami:
1) grudzień/styczeń
2) maj

ROZDZIAŁ 7.
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA, PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PROMOCYJNYCH, KLASYFIKACYJNYCH, KWALIFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

§ 15.
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych artystycznych.
2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli  poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do efektów kształcenia określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania swojego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;
5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia.
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych na zasadach określonych przez dyrektora Szkoły;
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
5. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

§ 16.
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 30 września) informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunków i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których roczna ocena klasyfikacyjna jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego.
1. Nauczyciel, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej , dostosowuje wymagania edukacyjne, o których mowa w § 16, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwoju lub specyficzne trudności uczenia się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom poprzez:
Wydłużenie czasu pracy nad problemem technicznym;
Ograniczenie ilości materiału techniczno-wykonawczego nie przekraczającego podstaw programowych;
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie części programu z nut;
Ilościowe ograniczenia materiału egzaminacyjnego;
Ścisła współpraca nauczyciela z rodzicami/prawnymi opiekunami;
Indywidualne traktowanie ucznia z zaburzeniami pod względem zaplanowania materiału na cały cykl nauczania;
Motywujący stosunek do oceniania, akcentowanie sukcesów.
2. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie ustnej w terminie co najmniej 30 dni przed posiedzeniem oraz odnotowują to w dzienniku.
Informację o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej – negatywnej, nauczyciele są zobowiązani przekazać w formie pisemnej dokumentując ten fakt podpisem rodzica, pełnoletniego ucznia lub potwierdzeniem wysłania listem poleconym w terminie co najmniej 30 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
3. Nauczyciele prowadzący informują uczniów oraz ich rodziców o konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych ustnie, na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu uczniów i rodziców.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego, ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

§ 17.
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów.
2.Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów, nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę podczas konsultacji, porównując ją do stosowanych kryteriów oceniania z danego przedmiotu na danym etapie kształcenia i wskazując drogi poprawy.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom na warunkach określonych przez nauczyciela.
4. Nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie pisemne prace kontrolne uczniów przez okres jednego roku.

§ 18.
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
Ocenianie bieżące obejmuje:
1. Instrument główny i dodatkowy – nauczyciel wystawia oceny miesięczne za pomocą stopni w skali od 1 do 6, wpisując je w dzienniku i informuje o nich ucznia podczas zajęć, w tym zajęć online.
2. Przedmioty teoretyczne i zajęcia grupowe – nauczyciele na bieżąco wystawiają oceny cząstkowe w skali od 1 do 6, dopuszczalne jest stosowanie znaków: +, -.
3. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie pisemnych prac uczniowskich (testów, sprawdzianów, dyktand itp.), odpowiedzi ustnych, prac wytwórczych w postaci nagrań, projektów, ćwiczeń praktycznych, innych form zleconych przez nauczyciela.

§ 19.
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
– Śródrocznej i rocznej;
– Końcowej;
– Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest do 31 stycznia;
– Formą oceniania śródrocznego z instrumentu głównego jest przesłuchanie śródroczne w obecności innych nauczycieli sekcji pod kątem jakości artystycznej, technicznej, opanowania pamięciowego wykonanego programu w dniu przesłuchania. Ocenę śródroczną wystawia nauczyciel na podstawie ocen bieżących uwzględniając ilość opanowanego repertuaru, jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków, osiągnięcia na koncertach, przesłuchaniach i konkursach w danym półroczu;
– Ocena śródroczna i roczna z przedmiotów teoretycznych i zajęć grupowych ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych poprzez wyliczenie średniej tych ocen;
– Ocena śródroczna i roczna z fortepianu dodatkowego ustalana jest przez nauczyciela prowadzącego na podstawie przesłuchania praktycznego oraz ocen bieżących;
– Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych oraz ustaleniu odpowiednio śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;
– Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym oraz ustaleniu odpowiednio rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;
– Na klasyfikację końcową składają się:
– Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;
– roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;
– klasyfikację końcową przeprowadza się w klasie programowo najwyższej.

2.Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe ustala się w stopniach wg następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
Otrzymują uczniowie, których występy podczas przesłuchań śródrocznych lub promocyjne występy egzaminacyjne wyróżniają się szczególnymi walorami artystycznymi, praca poprzedzająca finalny efekt była zgodna z założonymi celami i przebiegała prawidłowo we wszystkich etapach jej wykonywania; uczniowie podczas pracy wykazywali dużą samodzielność i twórcze zaangażowanie;
a) Ocenę celującą otrzymują laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej;
2) Stopień bardzo dobry – 5
Otrzymują uczniowie, których występy podczas przesłuchań śródrocznych lub promocyjne występy egzaminacyjne były zgodne z założonymi celami, a praca poprzedzająca finalny efekt przebiegała bardzo dobrze we wszystkich etapach jej wykonywania; uczniowie wykazali samodzielność i zaangażowanie;
3) Stopień dobry – 4
Otrzymują uczniowie, których występy podczas przesłuchań śródrocznych lub promocyjne występy egzaminacyjne spełniały podstawowe założenia, a praca poprzedzająca efekt finalny przebiegała dobrze we wszystkich etapach jej wykonywania; uczniowie korzystali z pomocy nauczyciela i byli chętni do pracy;
4) Stopień dostateczny – 3
Otrzymują uczniowie, których występy podczas przesłuchań śródrocznych lub promocyjne występy egzaminacyjne spełniały częściowo założenia kryteriów na wyższą ocenę i odznaczały się poprawnością estetyczną; uczniowie w trakcie pracy korzystali z dużej pomocy nauczyciela;
5) Stopień dopuszczający – 2
Otrzymują uczniowie, których występy podczas przesłuchań śródrocznych lub promocyjne występy egzaminacyjne częściowo spełniały założone cele; uczniowie wykazywali próbę realizacji założonych elementów, ale wykonane były w sposób nieestetyczny;
6) Stopień niedostateczny – 1
Otrzymują uczniowie, których występy podczas przesłuchań śródrocznych lub promocyjne występy egzaminacyjne były znacząco niekompletne ilościowo, bądź ich wykonania całkowicie nie spełniały założeń kryteriów oceny.
2a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które umożliwiają otrzymanie promocji zgodnie z zapisem § 26.1.
Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które nie umożliwiają promocji.
3.W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia, uczeń może na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania szkoły w ciągu 2 lat w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla danej klasy. W takim przypadku uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
1) wniosek z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż do dnia 30 września danego roku szkolnego;
2) Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do dnia 15 października danego roku szkolnego;
3) Dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez Radę Pedagogiczną zgody na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.
4. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji przedmiotu – chór na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Uczeń ma obowiązek zrealizować wymiar godzinowy w/w przedmiotu na innych zajęciach grupowych np. zespół instrumentalny, zespół kameralny.

§ 20.
1. Uczeń otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną w trybie egzaminu promocyjnego z instrumentu głównego.
Uczeń otrzymuje końcową ocenę klasyfikacyjną w trybie egzaminu końcowego z instrumentu głównego.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia egzaminu promocyjnego lub końcowego nauczyciel instrumentu głównego wystawia ocenę klasyfikacyjną na podstawie oceny śródrocznej i ocen bieżących.
2. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej są zwolnieni z egzaminu promocyjnego.
3. Przepisów ust.1 nie stosuje się do uczniów klasy pierwszej, którym ocenę roczną wystawia nauczyciel na podstawie miesięcznych ocen bieżących, wyliczając z nich średnią.

§ 21.
1. Egzamin promocyjny i egzamin końcowy przeprowadza komisja w składzie:
– Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
– Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
– Nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin promocyjny i egzamin końcowy przeprowadza się w formie praktycznej w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
3. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego ustala się w pełnych stopniach, bez „+” i „ –„ według skali, o której mowa w § 19. 2. na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu według następującej skali:
1) stopień celujący – 25 punktów
2) stopień bardzo dobry – od 21 do 24 punktów
3) stopień dobry – od 16 do 20 punktów
4) stopień dostateczny – od 13 do 15 punktów
5) stopień dopuszczający – 11 i 12 punktów
6) stopień niedostateczny – od 0 do 10 punktów.
4. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne.
5. Każda z osób wchodzących w skład komisji ocenia ucznia, przyznając punkty według skali o której mowa w ust.3.
6. Liczbę punktów uzyskaną przez ucznia z egzaminu ustala się jako średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i zaokrągla do pełnych punktów w ten sposób, że ułamkowe części punktów wynoszące mniej niż 0,5 punktu pomija się, a ułamkowe części punktów wynoszące 0,5 punktu i więcej podwyższa się do pełnych punktów.
7. Z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;
6) ustaloną odpowiednio roczną ocenę klasyfikacyjną lub końcową ocenę klasyfikacyjną wraz z liczbą punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu.
Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego lub końcowego, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego egzaminu w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora do końca danego roku szkolnego.
9. W przypadkach losowych lub zdrowotnych Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego lub końcowego. W takim przypadku roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne na podstawie ocen bieżących, do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

§ 22.
1. Ocena roczna  i końcowa ustalona w trybie egzaminu promocyjnego i końcowego z instrumentu głównego jest ostateczna,  jeżeli została wystawiona zgodnie z prawem.
2.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
§ 23.
Komisja Egzaminacyjna oceniająca uwzględnia:
– Jakość wykonania artystycznego;
– Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych;
– Zaawansowanie techniczne na poziomie danej klasy

§ 24.
1. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli nauczyciel prowadzący nie miał podstaw do ustalenie oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia  na zajęciach edukacyjnych, także w kształceniu na odległość, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, przy czym:
– Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych, także w kształceniu na odległość – zdaje egzamin klasyfikacyjny;
– Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców/opiekunów prawnych, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się także w przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej; o przyjęciu ucznia decyduje Dyrektor.
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu ustala Dyrektor. Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
4. W celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku ucznia, któremu nauczyciel prowadzący nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach, także w kształceniu na odległość, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz ucznia realizującego indywidualny tok nauki Dyrektor powołuje komisję w składzie:
1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych;
3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
5. W celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, Dyrektor powołuje komisję w składzie:
1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych;
3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
5a. W kształceniu na odległość egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, jeśli ma możliwość pracy zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji w sposób stosowany przez szkołę w kształceniu na odległość, a komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania w/w metody, wówczas egzamin przeprowadza nauczyciel wskazany przez Dyrektora za pośrednictwem stosowanej przez szkołę metody pracy zdalnej.
6. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną
Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. W trakcie kształcenia na odległość do protokołu dołącza się wydruk pracy ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego ma możliwość zdawania tego egzaminu a terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
8. W przypadku indywidualnego toku nauki lub programu nauczania ucznia, egzamin klasyfikacyjny wyznaczony jest na podstawie odrębnych przepisów.
9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
10. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych, z których ocenę ustala się w trybie egzaminu promocyjnego lub egzaminu końcowego, stosuje się odpowiednio przepisy § 21.

§ 25.
Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego:
1) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2) Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego.
3) Decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu poprawkowego podejmuje (na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna na posiedzeniu zatwierdzającym klasyfikację.
4) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych;
3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
W kształceniu na odległość egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora , jeśli ma możliwość pracy zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji w sposób stosowany przez szkołę w kształceniu na odległość, a komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania w/w metody, wówczas egzamin przeprowadza nauczyciel wskazany przez Dyrektora za pośrednictwem stosowanej przez szkołę metody pracy zdalnej.
Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy Komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną
Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. W trakcie kształcenia na odległość do protokołu dołącza się wydruk pracy ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie wyznaczonym przez Dyrektora nie później niż do końca września.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
11. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia. W ciągu cyklu kształcenia uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.
12. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu ustala Dyrektor.
13. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

§ 26.
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem pkt 1.
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego z następujących zajęć: kształcenie słuchu, instrument główny.
2. Świadectwo ukończenia szkoły muzycznej otrzymuje uczeń klasy najwyższej, który ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcową wyższą od niedostatecznej, a w przypadku instrumentu głównego i kształcenia słuchu wyższą od dopuszczającej.
1) na klasyfikację końcową w klasie najwyższej składają się końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.
2) Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75; co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3. Uczeń, z wyjątkiem ucznia klas I-III w sześcioletnim cyklu kształcenia, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75; co najmniej bardzo dobrą ocenę z instrumentu głównego oraz co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć nadobowiązkowych lub nieuzyskanie zaliczenia tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5. Tryb odwoławczy.
Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
– Zastrzeżenia, o których mowa w ust.5 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
– Zastrzeżenia wnosi się na piśmie lub metodami stosowanymi w kształceniu na odległość wskazując, które przepisy prawa dotyczące trybu ustalenia oceny zostały naruszone.
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuję Komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian lub uczeń pisze sprawdzian i przesyła do oceny metodą stosowaną w szkole w kształceniu na odległość oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
– Sprawdzian może mieć formę praktyczną, ustną, pisemną lub mieszaną odpowiednio do zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany. Formę sprawdzianu ustala Dyrektor. Jeżeli sprawdzian przeprowadzany jest w kształceniu na odległość – o formie decyduje Dyrektor.
– Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami;
6. W skład Komisji wchodzą:
1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych;
3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust.7 pkt 2 i 3 może być zwolniony z udziału w pracy Komisji na własną prośbę lub w innych, uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych.
8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające  lub program artystyczny wykonany podczas sprawdzianu;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną
9. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. W trakcie kształcenia na odległość do protokołu dołącza się wydruk pracy ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Ustalona przez komisję tą drogą roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona tą drogą przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
12. Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 6, jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 8.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA.

§ 27.
1. Uczeń ma prawo do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia , zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) Opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowanie jego godności;
3) Życzliwego traktowania
4) Swobody wyrażania myśli i przekonań
5) Rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów;
6) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
7) Pomocy w przypadku trudności w nauce;
8) Korzystania z zasobów instrumentów szkolnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;
W przypadku naruszenia praw Ucznia może on lub jego Rodzice złożyć skargę pisemną do Dyrektora w terminie 14 dni. W takim przypadku:
a) Dyrektor przeprowadza rozmowy z osobami, których skarga dotyczy oraz bada dokumentację szkolną;
b) Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających Dyrektor podejmuje decyzję w sprawie rozstrzygnięcia skargi;
c) Decyzja Dyrektora przekazywana jest osobom zainteresowanym na piśmie.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznego uczestnictwa w zajęciach indywidualnych i zbiorowych, przesłuchaniach i popisach uczniowskich,
2)godnego reprezentowania szkoły,
3) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
4) stosowanie się do zakazu spożywania oraz bycia pod wpływem używek – alkohol, papierosy, narkotyki i dopalacze,
5) przestrzegania zasad kultury i współżycia,
6) występowania w stroju galowym podczas przesłuchań, egzaminów, koncertów oraz innych uroczystości szkolnych
7) przedstawienia w terminie do 7 dni pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lekcyjnych w formie:
– zaświadczenia lekarskiego
– oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności
– odpowiadania za straty materialne wyrządzone na terenie szkoły.
Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów decyzją Rady Pedagogicznej w przypadku:
– nieprzestrzegania obowiązków określonych w Statucie
– oraz jeżeli nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły.
3. Rodzice i nauczyciele współpracują w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. W realizacji tego celu rodzicom przysługuje prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie;
2) znajomości oceniania wewnątrzszkolnego, klasyfikowania i promowania uczniów;
3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
5) zaznajomienia się ze sprawdzonymi i ocenionymi pisemnymi pracami kontrolnymi dziecka.
4. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia Dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii poradni pedagogiczno- psychologicznej zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela- opiekuna. Zezwolenie jest udzielane na czas określony. Odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej.
1) uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych;
2) uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych artystycznych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy;
3) uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego, z tym, że na realizację w ciągu roku więcej niż dwóch lat wymagana jest pozytywna opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;
4) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
a) pełnoletni uczeń;
b) rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia;
c) nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia
5) wniosek składa się do Dyrektora  za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu głównego tego ucznia;
6) do wniosku, o którym mowa w ust.5, nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, powinien dołączyć opinie o predyspozycjach i możliwościach i oczekiwaniach ucznia oraz o jego dotychczasowych osiągnięciach, a także indywidualny program nauki;
7) w przypadku gdy nauczycielem prowadzącym artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki  nie jest nauczyciel przedmiotu głównego, informacje opiniuje nauczyciel przedmiotu głównego ucznia, którego dotyczy wniosek;
8) nauczyciel prowadzący zajęcia artystyczne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki albo akceptuje indywidualny program opracowany poza szkołą, realizowany pod jego kierunkiem
9) zezwolenie, o którym mowa w ust. 7, jest udzielane na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny oraz może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki;
10) w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora szkoły do której został przyjęty;
11) uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane zgodnie z § 24.
5. Nagrody – szkoła nagradza uczniów za rzetelną naukę, wybitne osiągnięcia i wzorową postawę.
6. Uczniowi mogą być przyznane następujące nagrody:
1) Wyróżnienie na koncertach szkolnych.
2) Nagrody książkowe i dyplomy.
3) Listy pochwalne do rodziców.
4) Świadectwo z wyróżnieniem.
5) Stypendia Dyrektora Prywatnej Profesjonalnej Szkoły Muzycznej I st. w Krakowie za średnią minimum 4. 75 (ocena z instrumentu minimum 5-)
7. Kary – szkoła karze uczniów za nieprzestrzeganie obowiązków i statutu Szkoły:
1) Upomnienie nauczyciela.
2) Nagana Dyrektora szkoły.
3) Pisemne powiadomienie Rodziców o zagrożeniu skreśleniem z listy uczniów.
4) Usunięcie ze szkoły po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną
Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznaniu nagrody lub udzieleniu kary, od której uczeń lub rodzic może odwołać się do organu nadzorującego w stosunku do udzielającego kary (w terminie 14 dni od dnia poinformowania o karze) w formie pisemnej skierowanej do Dyrektora Szkoły.
Zastosowana kara musi być adekwatna do wykroczenia.
Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia z listy uczniów szkoły w przypadku:
1) Niepodjęcia nauki w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego;
2) Ciągłej, nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej 30 dni na wszystkich zajęciach ujętych w planie nauczania i nie usprawiedliwienie nieobecności po pisemnym wezwaniu Szkoły wystosowanym po 14 dniach nieobecności;
Braku promocji do klasy wyższej;
Szczególnie nagannego zachowania w Szkole
Nieprzestrzegania Statutu
Skreślenie Ucznia następuje na skutek wykonania uchwały Rady Pedagogicznej w formie decyzji Dyrektora.
11.W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Szkole poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Rodziców lub pełnoletniego ucznia w tej sprawie, następuje skreślenie ucznia w formie decyzji Dyrektora.

ROZDZIAŁ 9.
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY, WIZJA I MISJA SZKOŁY, MODEL ABSOLWENTA

§ 28.
1.Program wychowawczy Prywatnej Profesjonalnej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Krakowie kierowany jest do:
1) RODZICÓW – którzy powierzając swoje dzieci szkole oczekują:
– solidnego procesu dydaktycznego,
– wychowania w poszanowaniu wartości humanistycznych i patriotycznych
– wyrobienia wrażliwości estetycznej i społecznej.
2) UCZNIÓW – którzy uczęszczają do szkoły pragną:
– zdobywać wiedzę teoretyczną z zakresu muzyki,
– doskonalić umiejętność gry na instrumencie.
3) NAUCZYCIELI – którzy do procesu dydaktycznego będą włączali i realizowali wyznaczone cele wychowawcze.
2.WIZJA I MISJA SZKOŁY
1)WIZJA SZKOŁY
– Kształtowanie uczniów samodzielnych, aktywnych, wyposażonych w umiejętności muzyczne niezbędne do dalszego kształcenia muzycznego w szkołach muzycznych wyższego stopnia.
– Wprowadzanie dzieci i młodzieży w świat muzyki w celu kształcenia świadomych i wrażliwych odbiorców sztuki.
– Wspomaganie uczniów w odkrywaniu radości i satysfakcji z indywidualnej nauki gry na instrumentach oraz muzykowania zespołowego.
– Dążenie do uwrażliwienia uczniów na piękno i estetykę artystyczną poprzez kultywowanie dobrego klimatu i przyjaznej atmosfery.
2) MISJA SZKOŁY
Kształtowanie w uczniach samodzielności, tolerancji, poczucia własnej wartości, odpowiedzialności za siebie i innych oraz wrażliwości na drugiego człowieka.
– Wspomaganie uczniów w rozwoju talentu muzycznego poprzez pracę na lekcjach, udział w konkursach i festiwalach muzycznych o różnym zasięgu i randze.
– Kształcenie uczniów szkoły zgodnie z podstawami programowymi, określonymi dla wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania.
– Współdziałanie środowiska rodzinnego i szkoły w kształtowaniu pozytywnego wzorca absolwenta szkoły.
– Kultywowanie tradycji narodowych i szkolnych poprzez wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, regionalnej i narodowej.
– Stwarzanie warunków bezpieczeństwa każdego ucznia na terenie szkoły.
– Szkoła ma cieszyć się prestiżem wśród uczniów, rodziców i mieszkańców środowiska lokalnego, ma być wiodącą instytucją w dziedzinie kultury muzycznej miasta i powiatu.
3. MODEL ABSOLWENTA
– jest dobrze wykształcony,
– posiada usystematyzowaną wiedzę,
– posiada umiejętności dalszego samokształcenia oraz korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł informacji,
– potrafi wykorzystać swoje możliwości, zdolności i talenty,
– jest tolerancyjny, odpowiedzialny, komunikatywny, życzliwy i otwarty na potrzeby innych,
– jest wrażliwy na piękno otaczającego świata,
– bierze aktywny udział w życiu kulturalnym,
– prezentuje wysoki poziom kultury osobistej i kultury słowa,
– ma twórczy i krytyczny stosunek do rzeczywistości,
– potrafi korzystać ze swoich praw szanując jednocześnie prawa innych,
– jest świadomy swej wartości, twórczy, osiąga swój cel z poszanowaniem potrzeb drugiego człowieka,
– jest otwarty, szczery, komunikatywny,
– jest odporny na stres (zna mechanizmy do jego zwalczania),
– jest samokrytyczny i ukierunkowany na samodoskonalenie się – zna swoje mocne i słabe strony, i potrafi nad nimi pracować,
– jest odpowiedzialny za powierzone obszary działania,
– jest zdolny do prawidłowych relacji z innymi ludźmi z uwzględnieniem zasad etycznych i moralnych,
– jest obowiązkowy, słowny, konsekwentny,
– jest odpowiedzialny za efekty pracy zespołowej,
– szanuje dziedzictwo kulturowe,
– potrafi być partnerem we wspólnej pracy,
– dąży do osiągnięcia sukcesu,
– jest przygotowany do następnego etapu nauki.
4. PRIORYTETY WYCHOWAWCZE
– Wspieranie rozwoju i twórczych możliwości uczniów.
– Integracja szkolna i środowiskowa.
– Współpraca z rodzicami.
5. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DLA REALIZACJI PRIORYTETÓW WYCHOWAWCZYCH
– Szkoła przygotowuje do dalszego aktywnego zainteresowania muzyką tak, aby jej absolwenci w przyszłości stali się świadomymi odbiorcami i entuzjastami muzyki.
– Podstawowym obowiązkiem w szkole jest nauka oraz regularne uczestnictwo w koncertach i innych wydarzeniach w życiu szkoły.
– Wszyscy pracownicy szkoły są współodpowiedzialni za proces wychowywania uczniów poprzez swoje zachowanie, postawę, osobowość.
– Rodzice, jako pierwsi wychowawcy swoich dzieci, aktywnie uczestniczą w realizacji założeń programu wychowawczego szkoły.

ROZDZIAŁ 10.
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

§ 29.
1.Szkoła uzyskuje środki na swoją działalność:
– z dotacji CEA,
– z wpłat rodziców zwanych czesnym opłacanym jednorazowo lub w 12 równych ratach.
klasy I-III cykl sześcioletni 6.000 zł. za rok szkolny (rata miesięczna 500 zł.)
klasy IV-VI cykl sześcioletni 7.800 zł. za rok szkolny (rata miesięczna 650 zł.)
klasa I cykl czteroletni 6.000 zł. za rok szkolny (rata miesięczna 500 zł.)
klasy II-IV cykl czteroletni 7.800 zł. za rok szkolny (rata miesięczna 650 zł.)
– szkoła zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w trakcie trwania roku szkolnego w przypadkach administracyjnych zmian warunków finansowania szkolnictwa lub innych wyjątkowych sytuacji zagrażających ciągłości procesu dydaktycznego oraz istnieniu szkoły.
Wpłaty zwane czesnym powinny być uiszczane:
jednorazowo we wrześniu
lub raty do 10 dnia każdego miesiąca (od września do sierpnia włącznie).
Nieterminowe wpłaty mogą skutkować skreśleniem z listy uczniów.

ROZDZIAŁ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.
Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami o pieczęciach urzędowych,
– Świadectwo szkolne opatruje się pieczęcią urzędową
W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy.
– zmiany w Statucie są dokonywane z inicjatywy Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zmiany są uchwalane przez RP większością głosów.
– szkoła posiada własne logo, którego używa na oficjalnych dokumentach i materiałach reklamowych.

ROZDZIAŁ 12.
WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO STATUTU.

1.    USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)
2.    USTAWA Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)
3.    USTAWA Karta Nauczyciela z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
4.    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (Dz. U. 2019 poz. 1637)
5.    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. 2019 poz. 1247).
6.    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. 2019 poz. 1674)
7.    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ((Dz.U. z 2017
r. poz. 2199)
8.    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2019 poz. 686)
9.    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2019 poz. 1624)
10.    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1125)
11.    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie  szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2019 poz.• 1624)

Kontakt

605 299 499
J. Dietla 93 / 31-031 Kraków

Nigdy nie jest za późno na to,
aby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać własne zdolności

Witryna wykorzystuje cookies w celu sprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Rozumiem

Napisz do nas E-mail!
Obserwuj nas!